Til tross for økende bilpark synker ulykkestallene til Norge. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen (creative commons)

Det blir stadig tryggere å kjøre bil i Norge

Ny statistikk fra SSB viser en kraftig nedgang i antall dødsulykker de siste ti årene.
Onsdag, 22 november, 2017 - 14:25

Ny statistikk fra SSB viser at det blir stadig tryggere å ferdes i den norske veitrafikken. Siden 2007 har antallet trafikkulykker med fatale følger sunket betraktelig. Foreløpige tall for januar – oktober viser at 82 personer har mistet livet i veitrafikken i 2017. Snittet for tilsvarende periode de ti foregående årene har vært 156 omkomne.

– Foreløpige tall viser at det i år kan bli færre enn 100 som omkommer i trafikken, noe som er det laveste tallet på over 40 år. Selv om antallet er 100 for mange, er det godt at vi stadig ser en synkende tendens i denne statistikken, sier Runar Karlsen, sjef for utrykningspolitiet (UP). 

Flere biler gir ikke flere ulykker 

Til tross for at både befolkning og bilpark har økt med over en halv million i den samme tiårsperioden har det totale antallet ulykker også gått kraftig ned. Utviklingen er spesielt positiv de siste tre årene med under 5000 ulykker pr. år.

Karlsen sier at det er vanskelig å peke på én faktor som årsak til nedgangen, at det heller handler om at flere gode krefter har arbeidet sammen om trafikksikkerhet over flere år.

– Vi har en meget god kjøreopplæring i Norge, stadig sikrere biler, veier og bedre akuttmedisin, sier han. Larsen trekker også fram lovverket og dets sanksjonsmuligheter som gode arbeidsverktøy for både avdekking og forebygging av trafikkovertredelser.

– Utviklingen er del av en lang trend

Guro Ranes, avdelingsdirektør Statens Vegvesen, sier at den positive utviklingen de siste årene er del av en lang trend som går tilbake til 70-tallet. Hun sier også at Nullvisjonen har forsterket innsatsen mot de mest alvorlige ulykkene og spesielt dødsulykkene.

– Utviklingen er et resultat av langsiktig bredt anlagt og kunnskapsbasert arbeid, sier hun.

Ranes er enig med Larsen om at det er den felles innsatsen som har gitt gode resultater, og nevner som eksempler nye og sikre veier hvor det ikke lenge er mulig med møteulykker på motorveiene samt at bilene i dag har blitt langt mer trafikksikre. Hun vil i tillegg gi ros til menneskene bak rattet.

– Vi som trafikanter oppfører oss også bedre i trafikken enn vi gjorde for ti år siden. Vi er blant annet blitt langt flinkere til å bruke bilbelte og vi bryter ikke fartsgrensene like ofte som vi gjorde før, legger hun til.

Verst i byene

De større byene skiller seg naturlig nok ut og står for en majoritet av ulykkene som forekommer. Stor-Oslo alene står for 25 % av ulykkene til nå i år. Men også der ser man en tydelig utvikling i positiv retning med 20 % færre ulykker i hovedstadsregionen de siste fem årene.

Kartet under viser registrerte ulykker i utvalgte byer rundt om i landet pr. oktober 2017.