Lars Haltbrekken (SV), Espen Barth Eide (Ap), Stefan Heggelund (H) og Ola Elvestuen (V) diskuterer tallene som ble presentert i rapporten. FOTO: Marina Morozova

Norge i nye klimaforhandlinger

Norges klimabistand har sunket med 29 prosent i løpet av de siste tre årene, viser ny rapport. Resultatene skal diskuteres på verdens klimaforhandlinger i Bonn.
Mandag, 6 november, 2017 - 14:39

I dag begynner verdens klimaforhandlinger i Tyskland. Her møtes representanter fra hele verden for å forhandle de globale og nasjonale klimamålene for de neste årene. Mye handler om å opparbeide seg tillit mellom industrialiserte land og utviklingsland. Utviklingsland er avhengig av støtte for å nå sine nasjonale mål.

- Det er uheldig at norske politikere drar dit med tall som viser at vi stadig bidrar mindre, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland. 

Hun stiller seg skeptisk til at rike land som Norge, skal snike seg unna klimaregningen og ikke levere på finansielle forpliktelser. 

- Det vil kunne føre til en mistillit som kommer til å ramme fremgangen i forhandlingene. 


Anne Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp forteller om sine opplevelser i utviklingsland. FOTO: Marina Morozova

Norsk støtte redusert til 2 milliarder

Parisavtalen har tre overordnede mål: 

1. Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid.

2. Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.

3. Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling.

Kilde: Store norske leksikon

Ny klimarapport avdekker at norsk klimafinansiering har gått ned de siste årene. På tre år fra 2014 til 2016, gikk støtten ned med nesten 2 milliarder kroner, bortimot en tredel. Klimarapporten ble lansert i forrige uke på Kulturhuset i Oslo. Kirkens Nødhjelp, Forum for Utvikling og Miljø og WWF Verdens Naturfond stod bak lanseringen. 

Høyre skylder på mottakerlandene 

Stefan Heggelund fra Høyre, som sitter i sin andre regjeringsperiode, mener det er et annet moment som må tas i betraktning når man ser på nedgangen i norsk klimabistand. 

- Hvor mye man gir, handler også om hvilken kapasitet mottakerlandene har til å ta imot og faktisk bruke midlene på en fornuftig måte, sier Heggelund. 

Han sier også at regjeringen totalt sett har planer om å øke klimafinansiering, slik at de når målene i Paris-avtalen. Dette skal de gjøre gjennom å øke norske bidrag til Det grønne klimafondet og den globale miljøstiftelsen. 

Arbeiderpartiet savner klimasatsing 

Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet sier at klimabistanden var økende under den rødgrønne regjeringen. 

- Så kom den nye regjeringen, også gikk det nedover med en tredjedel. 

Han mener det ikke har vært satset, og er glad for at regjeringen lover en bedre satsing på klimaområdet.

- I vår regjeringsperiode ble det satset, og jeg mener at det er viktig å ha konkrete tiltak i forhold til utviklingsland og tilpasning. 


Stefan Heggelund kommer med sine perspektiver om hva som er Norges rettferdige bidrag. FOTO: Marina Morozova

Emneord: