Utdanningsforbundet hadde plakatene klare til å demonstrere i toget 8.mars. Foto: Aurora Karoline Thommessen

Kvinner er mer utsatt for trakassering i arbeidslivet

En av ti utsettes for vold, trusler eller seksuell trakassering på arbeidsplassen viser tall fra SSB. Kvinner er mer utsatt enn menn.
Mandag, 11 mars, 2019 - 10:25

Journalen hørte med elever på OsloMet om de hadde opplevd trakassering på arbeidsplassen, hør saken over for å høre svarene. 

8. mars med Utdanningsforbundet

I forbindelse med kvinnetoget 8.mars møtte Journalen Utdanningsforbundet som gikk under fanen “Stopp trakassering av kvinner på jobb – ILO-konvensjon NÅ”.

I forkant av toget møttes de til pizza og prat på Sub Scene i Oslo. Det var mange som møtte opp og det var god stemning. Rundt bordene gikk praten i erfaringer fra egene opplevelser fra arbeidsplassen. Flere av lærerene hadde opplevd ubehagelige stunder, særlig i forbindelse med julebord.

En av damene rundt bordet fortalte at hun gikk gråtende hjem fra sitt første julebord da hun var ny i læreryrket. Men de fleste mente de var trygge på at de kunne gå til ledelsen om det skulle være noe de ønsket å ta opp.

Et par barneskolelærere fortalte at de merket stor forskjell fra første til fjerde og femte til syvende trinn når det gjelder ordbruk blant elevene. På 5-7 trinn opplevde flere at det ble brukt ufine ord. En av lærerene fortalte at om de tar det opp med unnskylder de det med “jeg bare tulla da”. 


Pitzza og prat før kvinnetog. Bilde: Aurora Karoline Thommessen 

 

En av ti 

I november 2018 kom SSB ut med en analyse av vold, trusler og trakassering i arbeidslivet hvor de konkluderte med at:

“Én av ti utsettes for vold, trusler eller seksuell trakassering på jobb. Kvinner rammes oftere enn menn, men både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre. Det er oftest pasienter og klienter som står bak handlingene.”

Statistikk fra SSB: 

 

Kvinner er mest utsatt

Det er flere kvinner enn menn som oppgir at de har vært utsatt for trakassering på arbeidsplassen. Andelen er størst blant kvinner under 30 år.

I analysen til SSB konkluderer de også med at andelen som blir utsatt for vold, trusler eller trakassering, er størst blant personer som jobber innen helse-og sosialtjenester og overnattings- og serveringsvirksomhet. Det er både kvinner og menn som utsettes i helse- og sosialsektoren, mens kvinner er mer utsatt i overnattings-og serveringsbransjen enn menn.

Av de som jobber innenfor helse- og sosialsektoren er det vernepleiere, miljøarbeidere og sykepleiere som er særlig utsatt. Blant vernepleiere oppgir over halvparten at de har erfart minst en av disse typene atferd. For miljøarbeidere og sykepleiere gjelder det samme for rundt en tredjedel.

Sikkerhetsarbeidere som blant annet vektere og politi er også en yrkesgruppe som blir betydelig utsatt for vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen. Andre yrkesgrupper som oftere blir berørt av slike problemer er pleie- og omsorgsarbeidere, grunnskolelærere, leger og psykologer.

Utsatt mer, siden de er fler

Felles for de mest utsatt yrkene er at dette er yrker der en jobber med klienter, pasienter, kunder eller lignende. Der menneskene i disse yrkesgruppene forholder seg til mennesker som er i en sårbar livssituasjon eller som er påvirket av rusmidler.  

Derfor er yrkesgrupper som vernepleiere og sykepleiere særlig utsatt. 

En grunn til at kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen enn menn, kan være at det er flest kvinner i de yrkene som er mest utsatt. Men ifølge raporten fra SSB blir det også forklart at det i de kvinnedominerende yrkene er det fremdeles høyere andel kvinner enn menn som utsettes for trakassering på arbeidsplassen. 

Ser vi på alle yrker, er gruppen kvinner som blir utsatt for trusler på arbeidsplassen, mer enn dobbelt så stor som gruppen menn. 

#settestrek

Arbeidstilsynet gjør en stor innsats for å bidra til å redusere omfanget av seksuell trakassering i overnatting- og serveringsbransjen.

 – Dette gjør vi i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i bransjen, forteller direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. 

Et tiltak er samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i arbeidslivet. De har satt igang en felles kampanje: «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» (#settestrek). 

– Det vi gjorde i 2018 var å utarbeide en kampanje vi kalte #settestrek.  Sammen setter vi strek for seksuell trakassering, forteller Vollheim.  

Arbeidstilsynet har også utarbeidet postkort, kursbevis og laget ett  #settestrek-filter til bruk på profilbilde på Facebook eller andre sosiale medier – som vi selvsagt hadde satt pris på om statsråden også kunne benytte, legger Vollheim til. 

- Veiledning er hovedvirkemiddel

Når det kommer til tilsyn har Arbeidstilsynet totalt i 2018 og så langt i 2019 kontrollert 384 steder i overnatting- og serveringsbransjen. I disse tilsynene har Arbeidstilsynet avdekket at ca 53 prosent av de kontrollerte virksomhetene ikke har rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. 

Disse kontrollene har bestått av å sjekke virksomhetenes rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering, men ikke om seksuell trakassering faktisk finner sted. 

– Veiledning er hovedvirkemiddel i 2019. Seksuell trakassering er ikke fast kontrollpunkt på tilsyn i overnatting og servering i 2019. Men vi kontrollerer dette dersom vi i forbindelse med tilsynene ser grunn til å gjøre det, avslutter Vollheim.