På Antirasistisk Senter i Storgata arrangerer de guttegrupper hvert år. Her holder de til i avslappede lokaler inne på senteret.

Guttegruppa på Agenda X er i gang

Guttegruppa på Agenda X er et tilbud hvor ungdommer kan delta på aktiviteter og ha noen å snakke med. Tilbudet er rettet mot ungdom mellom 14 og 18.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 19:50

Hvert år samler Agenda X en guttegruppe, som skal være et trygt sted hvor ungdommer mellom 14 og 18 år kan dele sine tanker og opplevelser rundt ulike temaer. Linda Strandmyr (31) er fungerende daglig leder i Agenda X, og forteller at tiltaket skal hjelpe ungdom som kommer fra vanskelige forhold.  

– Formålet er å bidra til å bekjempe sosiale ulikheter og forskjeller. Mange av deltakerne kommer fra vanskelige situasjoner og lever i lave sosioøkonomiske forhold. Gruppa skal da være en mindre, tryggere arena hvor ungdom med lik bakgrunn kan samles og dele erfaringer, sier hun over telefon.  

Senteret er en slags blanding av et dannelsesprogram og et sosialt program. Gruppene er ikke direkte lagt opp til å være pedagogisk, men samtidig skal gruppelederne være gode forbilder og veiledere for ungdommene. 

– De skal si ifra om ting de får med seg, og rettlede dem til en bedre oppførsel. De skal problematisere problematisk oppførsel, men på en naturlig måte. Det blir jo en slags “dannelse”, sier hun.

Strandmyr mener at det er viktig for ungdommene å kunne snakke med noen med lignende erfaringer, og at det gjør miljøet mer komfortabelt for deltakerne. Foad Dahir (23) er en av to ledere for årets guttegruppe, og var gruppeleder for fjorårets gruppe. 


Foad Dahir, gruppeleder for årets guttegruppe. Foto: Privat

– Mange av ungdommene vi møter har opplevelser og tanker rundt blant annet rasisme og psykisk helse, og en følelse av at verden er imot dem. Vi hjelper da med å ta opp de temaene slik at de kan snakke om dem i en trygg setting, sier han.

Agenda X bidrar med muligheter, og et lokale gruppene kan samles i. De ønsker å bidra der de kan.

I tillegg til å være et sted hvor de kan dele tanker og opplevelser, vil senteret også hjelpe med å få ungdommene ut i arbeidslivet.  

– Flere fra forrige gruppe ville for eksempel ha lagerjobber, og da hjalp vi dem med å få truck-førerkort. Når de da får jobben, kan det ha en effekt på andre situasjoner i livet, mener Dahir.  

Unge lærer av hverandre

I ungdomsgruppene benytter Agenda X seg av en Ung-til-ung-metode, som vil si at unge deltakere møtes av unge gruppeledere. 

– Vi tenker at mennesker innenfor samme aldersgruppe har større forutsetninger for å se hverandre. At noen som har vært gjennom eller står i de samme problemene, gjør det lettere å få kontakt, forteller Strandmyr. 

Dahir flyttet til Kenya da han var 15 år gammel, og gikk på videregående der før han kom tilbake til Norge. I tillegg har han studert til å bli byggingeniør, og studerer nå arkitektur. Han bruker sine erfaringer i jobben som gruppeleder.  

– Jeg hjelper til med det jeg kan, om det skulle være matte, fysikk eller studio. I tillegg kan de høre min historie, og kanskje føle at vi forstår hverandre bedre, smiler han.

Med ung-til-ung-metoden legges det opp til at de unge lærer av hverandre, inkludert lederne av gruppene. Strandmyr skryter mye av åretes gruppelederes, og fremhever at dette også er positivt for deres utvikling. 

– Lederne får jo også en viktig erfaring i form av å være en støttespiller for deltakerne, og det blir da en vinn-vinn-situasjon for både dem og deltakerne, sier hun. 

Selv om de unge gruppelederne skal styre så mye som mulig, forteller Strandmyr at det så klart er voksne som står klare til å veilede. 

– De er veldige flinke, men tross alt unge selv. Dette er også en læringsprosess for dem, så vi gir hjelp der det trengs, sier hun. 

Bestemmer selv

Ungdommene har mye valgfrihet til hva de gjør, og får bestemme gruppenavn på egen hånd. Fjorårets guttegruppe valgte navnet “Malcolm X”. I etasjen over kontorene, rett før musikkstudioet, viser Dahir frem rommet som skal bli lokalet til ungdomsgruppene. 


Ungdomsgruppene har et eget lokale på senteret, som de står fritt til å innrede selv. Jente- og guttegruppene jobber sammen om dette. Foto: Jonas Jøranson

– Her ser det litt slitent ut nå, men ungdommene får lov til å innrede det selv. Vi har fått mange kule idéer og forslag til hva vi skal gjøre her, blant annet male og sette opp TV, forteller han. 

Formålet med dette er at deltakerne selv skal kunne velge hvordan fritidsområdet ser ut, og føle tilhørighet ut ifra det. 

– At de får være med på å dekorere, gjør at de tar del i det som skjer og får bestemme selv. De får mer eierskap til stedet av det, forteller Dahir. 

Guttegruppa og jentegruppa skal samarbeide om å dekorere rommet, som er en situasjon hvor ungdomsgruppene møtes. 

– Gruppene er delt i kjønn fordi det er noen temaer som er kjønnsspesifikke, enten vi liker det eller ikke. Derimot prøver vi å la de bli kjent med hverandre mest mulig, for eksempel når de skal dekorere lokalet, forteller Strandmyr. 

De to kjønnsdelte gruppene er på senteret forskjellige dager i uka, men flere deltakere blir involvert i andre deler av Agenda X. 

– Vi ser ofte deltakere fra begge gruppene i ungdomsrådet, eller på arrangementer som vi har på senteret. Da får de møtt hverandre på en mer naturlig måte, sier hun. 

Emneord: