Strategien inneholder forslag om tiltak som bør iverksettes for å hjelpe utsatte barn og unge bedre. Foto: Bård Gudim/Espira.

Ny strategi for utsatte barn og unge

BarnUnge21-strategien, som skal sikre et kunnskapsløft for utsatte barn og unge, ble overlevert til statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
Torsdag, 4 februar, 2021 - 14:07

Overleveringen skjedde på en digital pressekonferanse som ble holdt klokken 12:30. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen.

– Jeg har lyst til å begynne med å si at et av regjeringens viktigste mål er å hindre utenforskap, sa Solberg, og la til:

– Vi vet alle at det som skjer i barndommen setter et evig trykk på hva som skjer videre i voksenlivet. 

Oppdragsgiveren for strategien er Barne- og familiedepartementet, og arbeidsprosessen startet i august 2019. Ifølge BarnUnge21 sin nettside skal strategien gi et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer med mål om om at færre barn og unge faller utenfor.

“Ut av blindsonene”

Leder av strategigruppen, Trond Fevolden, presenterte strategien, som de valgte å kalle “Ut av blindsonene”. 

– Begrepet dekker på en god måte utfordringene på feltet barn og unge, hvor det er mange blindsoner. Det oppstår for eksempel blindsoner fordi tjenester ikke oppdager at barn eller ungdom er utsatt, eller fordi de bare ser deler av utfordringene, sa Fevolden.

Strategigruppen har bestått av 15 medlemmer med bakgrunn i forskning, utdanning, ledelse og praksis. De har tatt utgangspunkt i eksisterende kunnskap, og funnet problemstillinger som er gjentakende. Fevolden nevner blant annet mangel på medvirkning fra barn og unge, og deres pårørende. Et fragmentert tjenestetilbud, og manglende kunnskap og informasjon om effektive tiltak.

 – Strategien forutsetter en aktiv, samordnet oppfølging på tvers av departementene, sa Fevolden, før han plasserte ansvaret for oppfølgingen hos Barne- og familiedepartementet. 

– Vi foreslår at Barne- og familiedepartementet tar initiativ til at det settes ned en tverrdepartemental gruppe for å utvikle en handlingsplan og for å koordinere og følge opp anbefalingene i BarnUnge21-strategien, avsluttet Fevolden. 

Legger grunnlag for videre arbeid

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad takket for arbeidet strategigruppen har gjort.

–Jeg vet det er mange som har engasjert seg i arbeidet, og skal vi hjelpe barn og unge som sliter så er det, et bredt engasjement og et godt samspill mellom alle som har ansvar for barn og unges oppvekst, som må ligge til grunn, sa Ropstad. 

Han mener også at strategien vil være et viktig grunnlag for videre arbeid. 

– Jeg håper denne strategien kan bidra til at innsatsen blir ennå bedre, mer kunnskapsbasert og at arbeidet fremover kan kjennetegnes av høy kvalitet, sa Ropstad.

Statsministeren avsluttet konferansen med at hun ønsket en mer kunnskapsorientert i  utvikling av tjenester for barn og unge. Men Solberg la ikke skjul på at samarbeid kan være vanskelig i praksis. 

– Så er det alltid krevende å få til tiltakene på tvers av de ulike firkantene og forvaltningsnivåene, men vi tar med oss utfordringen, sa Solberg.