Nærmiljøskoler kan styrke nærmiljøet. FOTO: Petter Ulven

En trygg skole for både barn og foreldre

Nærmiljøskoler kan skape samhold mellom skolen, familien og nærmiljøet.
Torsdag, 23 mars, 2023 - 13:53

Torsdag 23.mars ble det holdt seminar om nærmiljøskoler. Tema var hvordan skape gode nærmiljøskoler for barn og unge i levekårsutsatte bydeler? Det var flere nærmiljøskoler som deltok og fortalte om sine funn og erfaringer fra deres arbeid. 

Nærmiljøskoler har som oppgave å binde samfunnet rundt sammen med skolen. På nærmiljøskoler vil elever få fritidstilbud i regi av skolen. Målet er at skolens rolle skal styrkes i nærmiljøet, og at skolen skal være en lærings- og utviklingsarena både i og utenfor skoletid. Det vektlegges også at samarbeid med foresatte står sentralt for å lykkes med det. 

Viktigheten av nærmiljø

Tre av nærmiljøskolene som var til stede under seminaret var Bjørndal Fokus 5.-7. trinn, Vahl nærmiljøskole og Linderud nærmiljøskole. Representantene fra disse skolene presenterte sine tiltak for å gjøre skolen mer tilgjengelig for både elever og foreldre. 

Kristian Sether er prosjektleder ved Vahl nærmiljøskole, og han fortalte at de ulike skolene i Oslo har veldig ulikt omdømme. På Vahl ønsker de å styrke omdømmet til både området og skolen. 

– Skolen er bindeleddet i samfunnet, sier Sether under seminaret. 

Videre sa han at det er viktig at de vet om de ulike ressursene som er i nærmiljøet. For å kunne vise frem skolen har de en «Solsikkegruppe». Her inviterer de alle skolestartere i nærmiljøet, uavhengig om de har valgt Vahl eller ikke. Slik får de vist frem skolen og fritidstilbud som nærmiljøet har. 

– Vi ønsker at vi sammen med lokalsamfunnet skal skape mestringsarenaer for elevene og familiene. Vi ønsker mindre forskjeller i oppvekstsvilkårene for barn som sokner til skolen vår. Vi skal sørge for at elevene våre opplever mestring, både i og utenfor skoletiden. Et stort og trygt lag rundt elevene er nødvendig for å oppnå dette, forteller Sether. 

Kommunikasjon med foreldre 


Kristian Sether og Samira Abdi Muuse jobber for en mer inkluderende skole. FOTO: Privat

Felles for disse skolene er at de har hatt lavere foreldreengasjement. Gjennom ulike tiltak har de jobbet for å øke engasjementet og skape et tillitsforhold mellom skolen og foreldrene. 

– Det er viktig å opparbeide god dialog med foreldre for å skape et bedre samarbeid, og bygge tillit for laget rundt eleven. Foreldrene er barnas største ressurs, når de er mer involvert vil vi oppnå større mestring hos eleven på ulike arenaer, sier Kristian Sether. 

På Vahl nærmiljøskole kommuniserer de også med foreldre på en annen måte. Skolen har en skole-hjem koordinator, Samira Abdi Muuse, som jobber for å kommunisere med foreldre på best mulig måte. Det er viktig for de å sikre at informasjonen når frem og blir forstått. 

Foreldrenes stemme har vært viktig på Vahl, og derfor har de satt opp en egen gruppe hvor foreldrene kan diskutere temaer som er viktig for de. Alle tre skolene har jobbet for at foreldrene skal få en møteplass. Slik at foreldrene få nødvendig informasjon om skole og fritidsaktiviteter, men de får også en plass hvor de kan bli kjent med andre foreldre.