Tidligere i år demonstrerte samer mot staten etter at Høyesterett i 2021 slo fast et menneskerettighetsbrudd. Foto: Åsne Eriksen Skaugen

FN støtter samene i Fosen-saken

– Fosen-saken har svekket Norges internasjonale renommé, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.
Mandag, 15 mai, 2023 - 13:36

FNs urfolksorgan (UNPFII)

  • Et rådgivende organ for Det økonomiske og sosiale rådet i FN.
  • Opprettet i 2000 for å behandle urfolksspørsmål knyttet til økonomisk og sosial utvikling, kultur, miljø, utdanning, helse og menneskerettigheter.

I slutten av april ble FNs permanente forum for urfolksspørsmål (UNPFII) holdt. Forumet møtes én gang i året i New York for å utveksle erfaringer om urfolks saker og rettigheter. Det Norske Sametinget trakk i den anledning frem Fosen-saken.

Internasjonal oppmerksomhet

Sametingspresident Silje Karine Muotka var til stede under møtet i New York. Muotka forteller at Norge internasjonalt har markedsført seg som en menneskerettighetsforkjemper, også for urfolk.


Sametingspresident Silje Karine Muotka er takknemlig for støtten andre urfolk har gitt dem. Foto: Àrvu/Sametinget

– Det er klart at Fosen-saken har svekket Norges internasjonale renommé på feltet. Det er vanskelig for Norge å leve med, og derfor mener jeg at internasjonal oppmerksomhet kan presse Norge til å få stanset det pågående menneskerettsbruddet så snart som mulig, sier Muotka.

FNs urfolkorgan uttrykte kritikk mot Norge i slutten av april i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Fosen. Ifølge Adresseavisen kom det en rapport der FN-forumet ga sin støtte til Høyesterettsdommen, og de oppfordrer norske myndigheter til å følge den.

Spesifikt uttrykker forumet i rapporten at de støtter høyesterettsdommen, og oppfordrer til at norske myndigheter iverksetter dommen så snart som mulig.

Takknemlige for støtte

– Vi er takknemlige for den støtten andre urfolk har gitt oss. FNs permanente forum for urfolkssaker, som består av både statsoppnevnte og urfolksoppnevnte medlemmer, har nå rettet kritikk mot Norges oppfølging av Fosen-saken, sier Muotka.

Se video: Dette er Fosen-saken.


Den internasjonale klimaaktivisten Greta Thunberg var til stede under Fosen-aksjonen. Foto: Åsne Eriksen Skaugen

Statssekretær Elisabeth Sæther (AP) forteller at de tar uttalelsen fra FN med seg i det videre arbeidet med å følge opp Fosen-saken.


Statssekretær Elisabeth Sæther (AP). Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

– Regjeringens fokus er å følge opp dommen fra Høyesterett og få på plass en prosess som sikrer at vi finner løsninger som ivaretar rettighetene til reindrifta på Fosen. Det har vært en vanskelig prosess og vi skulle ønske at vi hadde kommet lenger i denne saken. Det har vi også beklaget overfor reindriftseierne, sier Sæther.

Kjærlighet og samhold

Elle Márgget Nystad er leder i NSR-Nuorat (Ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund). Hun trekker frem støtten fra FN som utrolig viktig.

– Ett av målene var at denne saken skulle bli løftet internasjonalt også. Det var viktig for oss at våre urfolksøsken i verden skal være klar over at Norge ikke er verdens beste land, slik som de ønsker å fremstille. Det var derfor viktig å få sannheten frem for andre urfolk og for andre land.


Elle Márgget Nystad er leder i NSR Nuorat. Foto: Elle Risten Eira

Hun deltok i demonstrasjonen i februar/mars, og omtaler det som den siste utveien for å løfte oppmerksomhet rundt saken.

– Vi ønsket å stå i solidaritet med Fosen-samene som har kjempet i 20 år for denne saken.

Konsekvenser for kraftproduksjon

Professor i elkraftteknikk ved NTNU, Magnus Korpås, mener at det vil ha konsekvenser for kraftproduksjon i Trøndelag om vindturbinene tas ned.

– Vindkraftanleggene produserer rundt to terawattimer i året. Det er vel nært opptil hele Trondheims strømforbruk. Tar man bort et vindkraftanlegg som er bygget, tar man i prinsippet bort strømproduksjon som kan dekke hele Trondheim kommune, sier Korpås til E24.

– Et annet poeng er at strømprisene vil gå opp. De vil kanskje ikke gå opp to terawattimer alene, men med tanke på alt annet som skal planlegges som skal bruke strøm fremover i forbindelse med klimaomlegging, vil det ha stor betydning for strømprisene at vi tar ned vindkraftverk i stedet for å bygge det.

Håp om løsning

I Norge er Fosen-saken den første hvor man sier at utbygging er i strid med menneskerettigheter som verner samisk reindrift. Knut Hurum er advokat for samene i Nord-Fosen.

– Det er så vidt jeg vet ikke mange andre eksempler internasjonalt der en nasjonal domstol sier at en utbygging ovenfor et urfolk er ulovlig fordi den er i strid med det menneskerettslige vernet et urfolk har, sier Hurum.

Hurum trekker frem den forrige store saken for samene som var Alta-utbyggingen. Da tapte samene saken i Høyesterett, og fikk beskjed om å innrette seg med en gang.


Advokat for samene i Nord-Fosen Knut Hurum sier at dommen ikke har blitt fulgt opp med noen form for handling Foto: Bård Ek

– Denne gangen var det samene som vant, og dommen har ikke blitt fulgt opp med noen form for handling, forteller han og legger til:

– FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter har fastslått at det er en grense for hvor langt du kan gå i å frata urfolks tradisjonelle levemåte. I Fosen-området er det bygget en stor mengde vindkraftverk. Høyesterett har fastslått at to av disse er i strid med menneskerettighetene, fordi det på sikt vil ødelegge mulighetene for å drive reindrift i området.

– Fosen-saken er svært krevende, og ingen forsøk på å finne løsninger bør være uprøvd. Jeg har et håp om at det kan være mulig å finne en løsning gjennom en minnelig avtale, og at en meglingsprosess med en nøytral megler vil kunne bidra til dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Oppdatering: I dag, 15. mai, ble det kjent at riksmegler Mats Ruland har takket ja til en forespørsel fra Olje- og energidepartementet om å megle mellom partene i Fosen-saken for å finne en avtaleløsning.

Tiden etter demonstrasjonen

Etter demonstrasjonen tidligere i år sitter NSR Nuorat-leder Nystad igjen med flere inntrykk.

– Det var sterkt, og det var utrolig viktig for oss. At vi fikk mye støtte og at folk heiet på oss, også folk som ikke var samiske, var veldig viktig. Vi trengte at folk ble med. Det var veldig mye kjærlighet, og samholdet var stort, sier Nystad.


Pressekorpset fulgte nøye med på Fosendemonstrasjonen. Foto: Åsne Eriksen Skaugen. 

Nystad forteller at støtten ikke bare var viktig grunnet Fosen-saken.

– Det handler også om unge samers fremtid, fordi Fosen-saken er dessverre bare en av mange arealinngrepssaker som den samiske befolkningen blir berørt av, avslutter Nystad.