Flere legemidler opp i røyk

Tolletaten forventer en tredobling i ødeleggelse av importlegemidler i 2016.
Tirsdag, 26 april, 2016 - 15:10


– Vi ser for oss en tredobling i antallet destruksjoner i forhold til i fjor.

Dette sier Lars Teigen, kontorsjef ved Tolletatens seksjon på Postens godssenter ved Alnabru

Den store økningen skyldes en regelendring som trådte i kraft 1. oktober i fjor. Endringen gjør at nordmenn ikke lenger kan kjøpe legemidler fra utlandet på nett. Nå, et drøyt halvår senere, begynner man å ane effektene av endringen.

VG skriver at det i 2015 ble gjort 1703 beslag med bakgrunn i legemiddelloven. Hos Tolletaten forventer de en stor økning av beslag også i 2016.

Hanne WickstrømTolletaten ødelegger stadig flere pakker som inneholder ulovlig importerte legemidler. Tolloverinspektør Hanne Wickstrøm forventer videre økning. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir– Det er mange ulovlige sendinger som kommer. Men det er jo helt naturlig, siden lovgivningen ble skjerpet og det fikk store konsekvenser for de som handler på internett innenfor EØS-området.  Nå er i realiteten ingenting lov, sier tolloverinspektør Hanne Wickstrøm.

Hun jobber til daglig med saker som dreier seg om import av legemidler, og er fagansvarlig for legemidler i toll- og vareførselseksjonen på Alnabru.

Nytt regelverk fra høsten 2015

Det var 1. oktober i fjor at det ble innført strengere regler for privatimport av legemidler fra EØS-landene. Kravene staten stiller til legemidler som importeres, er nå så strenge at i praksis er det ingenting som er tillatt å kjøpe fra europeiske nettbutikker.

Blant kravene er at legemiddelet må være til personlig medisinsk bruk, at det må være reseptfritt og godkjent i Norge, og at pakningsvedlegget er på norsk. Det er så godt som ingen aktører som tilbyr legemidler som oppfyller alle disse kravene.

Strengt for tredjeland

Det har lenge vært strenge regler for import av legemidler fra såkalte tredjeland, altså land utenom EØS-samarbeidet. Her inngår for eksempel land som USA og India. Forbudet var et resultat av et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Tolletaten og Legemiddelverket.

Martin BjerkeMartin Bjerke i Legemiddelverket er fornøyd med innstramningene. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir– Utgangspunktet var at man så at det var falske, usikre og tvilsomme legemidler som ble innført gjennom privatimport. Det er et folkehelseperspektiv som ligger til grunn for forbudet.

Dette sier Martin Bjerke, seksjonssjef ved Statens Legemiddelverk.

Hva er det som er så farlig med å kjøpe medisiner på nett?

– Medisiner kjøpt på nett kan mangle virkestoffer, doseringen kan være for lav slik at resultater ikke oppnås, eller for høy, slik at risikoen for alvorlige bivirkninger øker, sier Bjerke.

Ødelegger ulovlige legemidler

Legemiddelverket har i mange år hatt en generell advarsel mot kjøp av legemidler på nett, og er fornøyde med regelendringen. Bjerke mener en innstramning var viktig å få på plass.

– Samtidig med importforbudet ble det fastsatt en destruksjonshjemmel, som gjør at Tollvesenet kan tilbakeholde og destruere pakker. Det er viktig at man har flere virkemidler som går sammen. Før destruksjonshjemmelen ble innført ble pakker bare returnert til avsender, sier Bjerke.

Destruksjonshjemmelen går ut på at Tollvesenet etter en prosess kan destruere, eller ødelegge, pakker som inneholder ulovlig importerte legemidler. Ved funn av slike midler er det likevel en saksprosess som må følges.

Først blir det sendt en melding til mottaker om at pakken er beslaglagt, og mottaker får mulighet til å komme med tilsvar. Dette svaret blir så vurdert av Tolletaten eller legemiddelverket. Konkluderer de med at legemiddelet ikke oppfyller de strenge kravene, blir pakken destruert. Det samme skjer dersom mottakeren ikke svarer på meldingen fra tollen.

Tollens valgmuligheter

Oppdager Tolletaten legemidler i en pakke, har de tre muligheter: destruksjon, retur til avsender og anmeldelse. Siden lovendringen har det på Alnabru blitt tatt ut i overkant av 1000 sendinger til destruksjon. På grunn av den store mengden sendinger blir en del av dem returnert til avsender, men disse føres det ikke oversikt over.

– Det er flest returer. Vi destruerer også mer og mer, men det er en mer ressurskrevende prosess enn retur, sier Teigen.

De verste tilfellene, de som dreier seg om narkotika, dopingmidler og legemidler med misbrukerpotensial, blir politianmeldt. Det gjelder også der det er mistanke om videresalg.

Mange kjøper på nett

Hvorfor kjøper så nordmenn legemidler på nett? En rapport fra 2006 nevnte flere mulige grunner. Pris, diskresjon, utvalg og tilgjengelighet er blant årsakene som nevnes

Tolletaten har ikke tall på hvor mange sendinger som inneholder legemidler, men tolloverinspektør Wickstrøm anslår at det kan dreie seg om cirka hver sjuende sending av det de tar inn til kontroll. Det er likevel ikke et helt tilfeldig utvalg.

– Vi velger ut fra visse kriterier og erfaringer vi har gjort oss, og velger blant annet hvilke land vi ønsker å kontrollere post fra. Vi har også et samarbeid med Posten, sier Lars Teigen.

I videoen under kan du se noe av det Tollen stopper:

Emneord: