Dette er dine rettigheter som BUP-pasient

OSLO (Journalen): Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. Som pasient har du flere rettigheter og klagemuligheter.
Mandag, 18 mars, 2013 - 10:09


Pasienter som blir henvist til BUP har rett til vurdering av henvisningen innen 14 dager. BUP vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt, og vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra BUP vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Flere utfall

Vurderingen vil få ett av følgende utfall:

• Du får rett til nødvendig helsehjelp i BUP. Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en fristdato for når BUP senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av behandling eller i form av utredning. Fristen for start helsehjelp for BUP-pasienter er maksimalt 90 dager.

• Du får ikke rett til nødvendig helsehjelp, men vil likevel få helsehjelp fra BUP. Du får imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når du vil motta helsehjelpen, men du blir informert om når helsehjelpen forventes gitt.

• Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra BUP. Det innebærer at BUP har vurdert dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Rett til fornyet vurdering

Svaret på henvisningen bygger på en helsefaglig vurdering gjort av en spesialist. I enkelte tilfeller kan pasienten ønske å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til BUP. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør Fritt sykehusvalg.

Fritt sykehusvalg

Du kan som hovedregel selv velge hvilket sykehus du vil bruke ved planlagt undersøkelse eller behandling. Ordningen med Fritt Sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private sykehus i hele Norge. Du kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling senere skal skje.

Hvis du velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet unntaksvis avvise deg når dette er nødvendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Opplysninger om ordningen og ventetider ved  ulike barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker kan fås ved å ringe Fritt sykehusvalg på gratisnummer 800 41 004, eller besøke deres nettsider.

Fristbrudd

Hvis BUP ikke klarer å starte den planlagte utredningen eller behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte Helfo-pasientformidling på telefon 815 33 533. Helfo kan da finne et tilbud til deg ved et annet sykehus i Norge eller om nødvendig ved et utenlandsk behandlingssted. Hvis du takker nei til den behandlingsplassen Helfo-pasientformidling tilbyr, blir du stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet.

Klagerett

Pasienter som mener de ikke har fått oppfylt sine pasientrettigheter, har klagerett. Det kan klages både på at man ikke gis rett til behandling, og den frist som er satt for når behandlingen senest skal påbegynnes. Fremgangsmåten er slik at pasienten innen fire uker kan klage til Fylkesmannen. Klagen skal sendes til det aktuelle sykehuset/institusjonen, som deretter skal skal vurdere klagen og eventuelt omgjøre sin avgjørelse. Hvis pasienten ikke får medhold, skal klagen videresendes til Fylkesmannen.

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten. Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten. Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene har felles informasjonsside.

Kilde: Helfo, Helsedirektoratet, Lovdata, BupBarn

Emneord: