Forvirring rundt svinesykemelding

I arbeidslivet er egenmeldingen utvidet til åtte dager på grunn av svineinfluensaen. Høgskolen i Oslo har ennå ikke avgjort hva som gjelder for studentene.
Mandag, 26 oktober, 2009 - 14:25


Ved Høgskolen i Oslo (HiO) er det uavklart om elever som blir smittet trenger legeerklæring dersom de blir borte fra obligatorisk undervisning. Anne Fogt er studieleder ved avdeling for journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Verken hun eller avdelingen har fått noe informasjon fra ledelsen om hva studentene skal gjøre hvis de får svineinfluensa og om egenmelding godtas.

— Jeg synes det er rart at det ikke står noe informasjon om dette til studentene på HiOs nettsider, sier hun.

Unødvendig med legeerklæring

Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes synes høgskolen må være fleksibel hvis svineinfluensaen går utover studentenes obligatoriske undervisning:

— Jeg regner ikke med at man trenger legeerklæring. I enkelttilfeller kan det kanskje bli problemer, men da må man ta kontakt med avdelingen sin.

Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes. Foto: Bente Rognan

Det er nytt for studiedirektør Tove Bull-Njaa. Hun viser til skolens forskrifter, og sier at elever med fravær fra obligatorisk undervisning eller praksis må ha legeattest.

— Hvis man er borte under obligatorisk praksis, er ikke dette mulig å ta igjen. Det er ikke noe annerledes med svineinfluensa enn med vanlig influensa. Det er nytt for meg at høgskoledirektøren mener noe annet, sier hun.

Studiedirektør Tove Bull-Njaa. Foto: Bente Rognan

Unngå å plage legene

Frøysnes begrunner sin mening med at egenmeldingen for ansatte nå er utvidet til åtte dager. Han synes legenes ressurser burde benyttes til vaksinering mot svineinfluensaen.

— Man kan ikke begynne å kreve sykemelding fra studentene når man for de ansatte utvider egenmeldingen. Dette er gjort for å unngå å plage legene, sier Frøynes.

Foreløpig ikke et problem

Til nå har Høgskolens eneste tiltak vært å legge ut generell informasjon om pandemien på nettsidene sine. Informasjonen ble sist oppdatert i midten av august. Her står det ingenting om at studentene må ha sykemelding.

Ved både Politihøgskolen, Universitet i Bergen og Høgskolen i Buskerud er det lagt ut informasjon om at studentene må ha sykemelding ved fravær fra obligatorisk undervisning. Det vises også til at skolene vil være behjelpelig med at studentene skal fullføre studiet til normert tid på tross av fravær. På spørsmål om HiOs pandemi-informasjon er mangelfull svarer Frøysnes:

— Det er lite sannsynlig at det blir et veldig stort omfang. Jeg tror det er viktig å holde hodet kaldt, og ikke sette i gang noen voldsomme greier. Vi har i grunn ikke satt i gang noen andre konkrete tiltak enn det vi la ut på nettet før sommeren. I tillegg har vi anskaffet en rekke våtservietter i kantinene.

Heller ikke Tove Bull-Njaa kan svare på hvorfor det ikke ligger noe informasjon om sykemelding på HiOs nettsider. Hun mener sykefraværet ikke har vært noe stort problem ennå, men at høgskolen må se på det i forbindelse med utvidelsen av egenmelding for ansatte.

— Det skal være et møte i ledelsen senere i dag, og det kan kanskje være naturlig å ta det opp der. Frøynes har ikke satt dette på dagsorden, men vi må kanskje diskutrere det, avslutter Bull-Njaa.