Byen splittet i synet på nye politivedtekter

Forslagene til nye politivedtekter i Oslo er omstridte. Flere av høringsinstansene mener de legger opp til brudd på menneskerettighetene.
Tirsdag, 26 februar, 2013 - 12:12


To nye forslag til Oslos politivedtekter ar som uttalt intensjon å gi politiet mer myndighet til å gripe inn mot blant annet romfolket ved situasjoner som på Årvoll i sommer.

De nye forslagene er svært omstridt. De har vært ute på høring, og da høringsfristen gikk ut 17. februar hadde det kommet inn totalt 25 høringssvar. Meningene spriket: Noen ville stramme inn enda mer enn forslaget la opp til, andre ville forkaste forslaget helt.

Kan bryte med menneskerettighetene

Flere av høringsinstansene, spesielt de veldedige organisasjonene, mener forslagene legger opp til at politiet kan forfølge en gruppe, nemlig det tilreisende romfolket. Det ville brutt med menneskerettighetene ved å diskriminere en spesiell folkegruppe.

Den nasjonale menneskerettighetsinstitusjonen (NI) på Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO skriver i høringsuttalelsen sin:

“NI mener at det er sœrlig grunn til å kommentere politiets forslag til ny 2-1 om totalforbud mot overnatting på offentlìg sted i tettbygd strøk. NI mener for det første at forslaget kan vœre i strid med diskrimineringsforbudet i FNS konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 26,  fordi det i uforholdsmessig grad rammer fattige generelt, og romfolket spesielt.”

Også andre høringsinstanser peker på dette, for eksempel Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Benekter diskriminering

Hverken politiet eller bystyrets Rieber-Mohn, som har stilt et av forslagene, er enig i at forslagene kan forstås diskriminerende.

- Vi har stilt et forslag som favner alle typer pengeinnsamling, ikke bare tigging. Det er vår intensjon, sier Rieber-Mohn, som mener det er helt rimelig at kommunen har oversikt over hvem som samler inn penger i byen.

- Spesielt er det viktig for å hindre at mindreårige utnyttes til tigging, sier Ap-politikeren, som påpeker at politiet i Bergen er svært fornøyd med en tilsvarende politivedtekt.

Politiet i Oslo er derimot uenige med Riber-Mohns og Hansens forslag, som de mener fører til unødvendig papirarbeid. Forslaget som forbyr å sove ute mener de likevel er nødvendig og riktig.

- Politivedtekter må være generelle, og det kan virke strengt - men vi vil bare slå ned på overnatting som skaper sjenanse, sier politiadvokat Kai Spurkeland.

Arbeiderpartiet delt

Flere bydeler i Oslo, spesielt i sentrum, opplevde i fjor sommer stor forsøpling og sanitære problemer når fattige omreisende har bosatt seg i bydelen. Det er også noe av motivasjonen bak de nye vedtektene. Likevel har de berørte bydelene stemt forslaget ned.

I Bjerke, Gamle Oslo og Grünerløkka, har Arbeiderpartiet gått inn for å si nei til de nye vedtektene. Alle tre bydelene har vært berørt, romleiren på Årvoll i sommer lå i bydel Bjerke. Bydel Ullern, Frogner, Stovner og Alna går derimot inn for de foreslåtte endringene av politivedtektene.

Arbeiderpartiet har altså stemt forskjellig i forskjellige bydeler, selv om et av forslagene er stilt av Ap-politikere, og meldeplikt for tigging står i Oslo Arbeiderpartis program.

Generelt er det 13 av høringsinstansene som går inn for forslagene, ti som går i mot - og to instanser som er for det ene, men mot det andre.

Brann- og redningsetaten er den eneste kommunale etaten som går hardt ut mot overnattingsforslaget. De er redd for at folk som vanligvis sover ute vil innta tomme og falleferdige bygg med stor brannfare i stedet.

Emneord: