- Det er avgjørende at tallene i undersøkelsen gir et så riktig bilde som mulig og har høy troverdighet, sier Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Raymond Leine / Studentersamfunnet Bergen / Flickr

Avdekker bilde av skolemobbing

40 prosent av mobbingen som skjer i norsk skole blir ikke fanget opp av voksne. - Det er svært alvorlig, sier Torbjørn Røe Isaksen.
Tirsdag, 24 januar, 2017 - 15:16

I dag ble funnene fra Elevundersøkelsen for skoleåret 2016/17 offentliggjort, og i rapporten som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen kom det frem at 6,3 % av elevene svarte de ble mobbet i skolesammenheng. Dette tilsvarer over 39 000 elever i norske barne- og ungdomsskoler. Når det gjelder type mobbing, svarer elevene ifølge VG, at nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.

— Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem. Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp. Ingen skal kunne snu seg vekk og la være å gripe inn, uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementets pressemelding.

Voksne ser ikke

Hvis man kun regner med de som mobbes av andre elever er andelen 4,6 prosent, og 40 prosent av disse svarer at ingen voksne visste om mobbingen.

— Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Derimot svarer 16 prosent av de som sier de blir mobbet, at skolen visste om det, men ikke gjorde noe.

— Det er alvorlig. Elever skal bli tatt på alvor når de sier fra om mobbing. De som jobber i skolen må ha kunnskap om hvordan man avdekker og stopper mobbing, og følger opp elevene og miljøet. Vi har flere tilbud til skolene for å styrke denne viktige kompetansen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen til NRK.

Endret spørsmål i undersøkelsen

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at Elevundersøkelsen fra de siste tre årene kan ha gitt et kunstig lavt tall på hvor mange elever som ble mobbet. Ifølge Isaksen har flere forskere påpekt at spørsmål om ulike krenkelser i forkant av hovedspørsmålet om mobbing, kan ha påvirket svarene på hovedspørsmålet.

Formuleringene på spørsmålene er endret siden Elevundersøkelsen fra 2015. Tidligere ble elevene kun spurt om de hadde opplevd mobbing i løpet av de siste månedene. I den nyeste undersøkelsen ble de også spurt om hvem som mobbet. Det er også lagt til spørsmål om man selv har vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene.