Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) foreslår å nedsette et eget mannsutvalg. Foto: Ilja C. Hendel/ Kulturdepartementet
Statsbudsjettet 2022

To millioner til mannsutvalg

Gutter og menn begår oftere selvmord, taper i skolen og topper kriminalstatistikken. – Vi må ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, mener kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) foreslår å nedsette et eget mannsutvalg. Foto: Ilja C. Hendel/ Kulturdepartementet
Onsdag, 1 desember, 2021 - 14:38

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 bevilges det to millioner kroner til opprettelsen av et såkalt mannsutvalg. Med unntak av en utredning til Stortinget i 2009, er det ikke blitt nedsatt et slikt utvalg på 30 år. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener det nå er på tide å adressere menns likestillingsutfordringer i Norge. 

– Vi vet at gutter og menn har likestillingsutfordringer som krever handling. For eksempel gjør gutter det dårligere enn jenter i skole- og utdanningssystemet. Jeg håper utvalget vil bidra til at vi får en bred debatt om dette, så vi kan gjøre noe med problemene, opplyser hun til Journalen. 

Støttes av Likestillingsombudet

På mannsdagen 19. november arrangerte Kulturdepartementet et innspillsmøte om mannsutvalget. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) deltok på møtet. 

– Det er veldig bra at det blir nedsatt et slikt utvalg som kan diskutere menns utfordringer. Dette er ting som er viktig i menns hverdagsliv, sier seniorrådgiver i LDO Knut Oftung. 

Journalen har fått tilgang til ombudets innspillsbrev til Kulturdepartementet. 

«Vi etterlyser en helhetlig politisk gjennomgang der gutter og menns levekår og livskvalitet sees i sammenheng med sentrale politikkområder som skole, utdanning, helse, familie og arbeidsliv», skriver daværende likestillingsombud Hanne Bjurstrøm i innspillsbrevet. 


Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet Knut Oftung deltok på innspillsmøtet om mannsutvalget hos kulturdepartementet. Foto: Thomas Eckhoff/ LDO

Dyster statistikk

I følge tall fra Folkehelseinstituttet er syv av ti som begår selvmord i Norge, menn. Gutter utgjør 70 prosent av alle barn som får spesialundervisning i grunnskolen. Det viser Stoltenbergutvalgets utredning fra 2019. Den samme rapporten viser at menn også er underrepresentert i høyere utdanning. 


Folkehelseinstituttets selvmordsstatistikk for 2020. Tallene er per 100.000 innbyggere. Kilde: FHI

Videre topper menn kriminalstatistikken hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Over åtte ganger så mange menn som kvinner, soner i norske fengsler i dag. Ufrivillig barnløshet er også vanligere blant menn enn kvinner. 

Ingen ensartet gruppe

Likestillingsombudet trekker fram denne dystre statistikken i sitt innspillsbrev.  

«Gutter og menn er tungt representert både i toppen og bunnen i samfunnshierarkiet. Det er store utfordringer for gutte- og mannsbefolkningen på områder som rus, kriminalitet, utdanningsfrafall, men også utenforskap, barneløshet, underforbruk av psykisk helsevern, selvmord og fattigdom», skriver ombudet.

«Samtidig topper mange menn statistikken når det gjelder god økonomi, suksess på jobbmarkedet og på god helse. Menn bør derfor ikke betraktes som en ensartet gruppe. Likevel er det helt avgjørende å anerkjenne at gutter og menns utfordringer handler om kjønn», heter det videre i brevet.  

Ombudet understreker at de ønsker en utredning som fokuserer mer på de allmenne kjønnsmessige utfordringene menn møter, uanhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. 

«Det er en annen inngang enn å sette kvinner og menn opp mot hverandre som to kategorier og så kjempe om hvem som er mest «offer». Vi mener at likestillingspolitikken bør kunne fange opp disse problemstillingene på en bedre måte, ved å sette fokus på ulike kjønnede problemstillinger for forskjellige grupper av menn», skriver ombudet.  

Mangler rollemodeller

Psykologspesialist Tommy Sotkajærvi ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) i Oslo er kjent med problematikken rundt mannlig psykisk helse. Også han er positiv til opprettelsen av et mannsutvalg. 


Psykologspesialist Tommy Sotkajærvi ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo. Foto: Institutt for psykologisk rådgivning

– Jeg tror det er viktig og riktig å opprette et mannsutvalg nå. Det vil gagne begge kjønn, sier Sotkajærvi til Journalen.

Han leser den dystre statistikken som et tegn på utfordringer i flere grunnleggende samfunnsstrukturer. 

– Det er fremdeles sånn at tjenester innen helse og omsorg, barnehage og skole oftest utføres av kvinner. Det vil si at man som gutt får lite erfaring med at de som representerer den såkalte myke hjelpen gjennom et langt liv, også kan være menn. Det tror jeg påvirker unge gutter mens de vokser opp, sier psykologen. 

Sotkajærvi tror at økt rekruttering av menn i helsevesenet og skolesystemet kan ha en gunstig effekt. 

– Vi trenger flere representanter og rollemodeller som gutter og menn kan kjenne seg igjen i. På denne måten tror jeg vi kan utvide mannsrollen til å inkludere flere myke verdier, sier han. 

De sinte guttene

Han mener måten man møter følelsesuttrykk hos unge jenter og gutter på, er for ulik. 

– Vi ser en kjønnsmessig forskjell i måten man reagerer på indre smerte. Mens unge jenter reagerer innover, vender guttene seg oftere utover i sinne. Da møtes de ofte med avvisning, sier han. 

Han mener dette forplanter seg videre i livet. 

– Utenforskap er et naturlig resultat av denne avvisningen. Både kriminal-, rus- og selvmordsstatistikken er jo kategorier hvor utenforskap er en sentral del av det. Veldig mange menn havner i de statistikkene fordi måten de formidler emosjonell smerte på skyver omgivelsene enda mer unna. På denne måten vedlikeholdes og forsterkes problemene, sier psykologen. 

Menn velger lukkethet

Likestillingsombudet viser til nyere forskning i sitt høringsinnspill. Den støtter Sotkajærvis betraktninger.  

«Lukkethet og isolasjon er i mange tilfeller menns reaksjoner på stress, livskriser og psykiske lidelser, men også aggressivitet og rus er kjønnstypisk», skriver ombudet i sitt innspillsbrev. 

Kulturdepartementet opplyser at budsjettposten for mannsutvalget gikk uendret gjennom forhandlingene med SV. Neste års statsbudsjett behandles i Stortinget førstkommende mandag.